+31 615 500 900 (Direct contact met WhatsApp) info@wijkopenbouwmachines.nu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van WijKopenBouwmachines 

Domeinnamen

WijKopenBouwmachines BV handelt onder verschillende domeinnamen.

 

 • wijkopenbouwmachines.nu
 • aggregaatopkoper.nl
 • graafmachinesnelverkocht.nl
 • heftruckverkopen.be
 • bouwmachinesverkopen.nl
 • verkoopjebouwmachine.be
 • verkoopjebouwmachine.com
 • verkoopjebouwmachine.nl
 • verkoopjecompressor.be
 • verkoopjecompressor.com
 • verkoopjecompressor.nl
 • verkoopjegenerator.nl
 • verkoopjegraafmachine.be
 • verkoopjegraafmachine.com
 • verkoopjegraafmachine.nl
 • verkoopjegrasmaaier.nl
 • verkoopjeheftruck.nl
 • verkoopjehoogwerker.nl
 • verkoopjeminigraver.nl
 • verkoopjeshovel.be
 • verkoopjeshovel.com
 • verkoopjeshovel.nl
 • verkoopjetractor.nl
 • verkoopjeverreiker.nl
 • verkoopjewiellader.nl
 • verkoopshovel.be
 • verkoopshovel.com
 • verkoopshovel.nl
 • verkoopuwbedrijfswagen.nu
 • verkoopuwbouwmachine.nl
 • verkoopuwbouwmachine.nu
 • verkoopuwminigraver.nl
 • verkoopuwshovel.nl
 • verkoopuwtruck.nu
 • verkoopuwzitmaaier.nl
 • wijkopenallebouwmachines.be
 • wijkopenallebouwmachines.com
 • wijkopenallebouwmachines.nl
 • wijkopenallebouwmachines.nu
 • wijkopenalleheftrucks.be
 • wijkopenalleheftrucks.nl
 • wijkopenbouwmachine.nl
 • wijkopenshovels.be
 • wijkopenshovels.com
 • wijkopenshovels.nl
 • wijkopenuwbouwmachine.be
 • wijkopenuwbouwmachine.com
 • wijkopenuwbouwmachine.nl
 • wijkopenuwbouwmachine.nu
 • wijkopenuwbouwmachines.be
 • wijkopenuwbouwmachines.nl
 • wijkopenuwbouwmachines.nu
 • wijkopenuwheftruck.be
 • wijkopenuwheftruck.nl
 • wijkopenuwminigraver.nl
 • wijkopenuwtractor.nl
 • wijkopenwielladers.be
 • wijkopenwielladers.nl
 • wirkaufenjedesradlader.de
 • wirkaufenminibagger.de
 • wirkaufenradlader.de

  Artikel 1. Definities

  De termen zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt:

  a. WijKopenBouwmachines.nu (handelsbenaming) onderdeel van WijKopenBouwmachines BV (hierna te noemen: ‘WijKopenBouwmachines BV’), kantoorhoudende te (7045 AR) Azewijn aan de Gendringseweg 2, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83934758.

  b. Opdrachtgever: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan WijKopenBouwmachines BV.

  c. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

  d. Klant: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die overgaat tot de aanschaf van een Zaak.

  e. Wederpartij: de partij met wie WijKopenBouwmachines BV een Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst sluit, te weten de Opdrachtgever en/of de Klant.

  f. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan WijKopenBouwmachines BV zijn Werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, waaronder o.a. begrepen het (op)kopen van Zaken van Opdrachtgever en de demontage en/of (door)verkoop van Zaken aan de Klant.

  g. Werkzaamheden/ Werk: alle door WijKopenBouwmachines BV ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe op grond van de Overeenkomst opdracht is gegeven, daaronder uitdrukkelijk begrepen demontage en/of verkoop van Zaken.

  h. Koopovereenkomst: de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op basis waarvan WijKopenBouwmachines BV Zaken verkoopt aan de Klant.

  i. Zaken: alle op grond van de (Koop)Overeenkomst door WijKopenBouwmachines BV, danwel namens de Opdrachtgever, aangeboden, te leveren of geleverde zaken.

  j. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per brievenpost, e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium.

  k. Algemene voorwaarden: de onderhavige set Algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83934758.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  De termen zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt:

  1. Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten van WijKopenBouwmachines BV zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WijKopenBouwmachines BV, voor de uitvoering waarvan door WijKopenBouwmachines BV derden dienen te worden betrokken.

  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WijKopenBouwmachines BV en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  6. Indien zich tussen WijKopenBouwmachines BV en de Wederpartij een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

  7. WijKopenBouwmachines BV is gerechtigd om de Algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.

  8. Indien WijKopenBouwmachines BV niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WijKopenBouwmachines BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

   

  Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van WijKopenBouwmachines BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  3. WijKopenBouwmachines BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WijKopenBouwmachines BV daaraan niet gebonden. De (Koop)Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WijKopenBouwmachines BV anders aangeeft.

  5. Indien de aanbieding of offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft WijKopenBouwmachines BV het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

  6. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft WijKopenBouwmachines BV tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

  Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

  De Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat door WijKopenBouwmachines BV aan de Wederpartij een opdrachtbevestiging is verstuurd, op het moment dat de Wederpartij schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op de offerte van WijKopenBouwmachines BV of op het moment dat WijKopenBouwmachines BV op verzoek van de Wederpartij is begonnen met de Werkzaamheden.

  Artikel 5. Informatieverplichtingen van de Wederpartij

  1. De Wederpartij is verplicht om alle gegevens en/of informatie die WijKopenBouwmachines BV aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan WijKopenBouwmachines BV ter beschikking te stellen.

  2. De Wederpartij staat tegenover WijKopenBouwmachines BV in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan WijKopenBouwmachines BV ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie.

  3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Wederpartij weet of kan weten dat zij voor de uitvoering de (Koop)Overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Wederpartij WijKopenBouwmachines BV van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

  4. Als de Wederpartij tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor WijKopenBouwmachines BV extra kosten en Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Wederpartij gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan WijKopenBouwmachines BV te vergoeden. 

  Artikel 6. Kennisgeving en onderzoek voorafgaand aan de koop

  1. Het uitgangspunt voor de verkoop van de Zaken is dat deze ‘as is, where is’ zal plaatsvinden. De Klant realiseert zich daarvan ten volle de risico’s en aanvaardt daarmee de huidige feitelijke toestand van de Zaak, te meer daar WijKopenBouwmachines BV dan wel Opdrachtgever geen enkele garantie kan geven en slechts kan verklaren dat naar beste weten informatie met betrekking tot de Zaak is verstrekt.

  2. WijKopenBouwmachines BV stelt potentiële klanten op de daarvoor aangegeven dag, locatie en tijdstip in de gelegenheid om de Zaken te onderzoeken, voordat zij beslissen tot koop over te gaan.

  Artikel 7. Levering

  1. Is voor de levering van de Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant WijKopenBouwmachines BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. WijKopenBouwmachines BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst.

  2. De Zaken worden als geleverd beschouwd indien de Klant de Zaken op de door WijKopenBouwmachines BV aangegeven locatie zelf ophaalt of indien WijKopenBouwmachines BV de Zaken aan de Klant levert op het door de Klant opgegeven adres.

  3. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de Klant de Zaken zelf komt ophalen. Indien de Klant ervoor kiest om de Zaken op een door de Klant aangegeven adres te laten bezorgen, komt het transport voor rekening en risico van de Klant, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

  4. WijKopenBouwmachines BV heeft het recht om leveringen te laten verrichten door derden.

  5. WijKopenBouwmachines BV is gerechtigd om een bestelling met meerdere Zaken in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.

  6. Indien de Klant – om welke reden dan ook – nalaat om de Zaken die hem ter beschikking zijn gesteld af te nemen, is WijKopenBouwmachines BV gerechtigd om de Zaken op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.

  Artikel 8. Onderzoek na levering en reclames

  1. De Klant is gehouden de geleverde Zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

  2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan WijKopenBouwmachines BV te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan WijKopenBouwmachines BV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WijKopenBouwmachines BV in staat is adequaat te reageren. De Klant dient WijKopenBouwmachines BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van Zaken, zijn inherent aan de Zaken die WijKopenBouwmachines BV levert en vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant.

  4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde Zaken.

  5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  6. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal WijKopenBouwmachines BV de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van WijKopenBouwmachines BV, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan WijKopenBouwmachines BV te retourneren en de eigendom daarover aan WijKopenBouwmachines BV te verschaffen, tenzij WijKopenBouwmachines BV anders aangeeft.

  7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van WijKopenBouwmachines BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

  8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WijKopenBouwmachines BV en de door WijKopenBouwmachines BV bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

  9. Het bepaalde onder lid 8 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument is. Voor Consumenten gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 

  Artikel 10. Intellectuele eigendom

  1. WijKopenBouwmachines BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  2. WijKopenBouwmachines BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  1. Indien WijKopenBouwmachines BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  2. WijKopenBouwmachines BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 12.

  3. WijKopenBouwmachines BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat WijKopenBouwmachines BV is uitgegaan van de door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  4. WijKopenBouwmachines BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Zaken;

  b. slijtage door normaal gebruik van Zaken;

  c. onjuist onderhoud van Zaken;

  d. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Zaken.

  5. WijKopenBouwmachines BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  6. WijKopenBouwmachines BV kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;

  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WijKopenBouwmachines BV aan de (Koop)overeenkomst te laten beantwoorden;

  c. voor zoveel deze aan WijKopenBouwmachines BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.

  7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens WijKopenBouwmachines BV gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van WijKopenBouwmachines BV daardoor direct of indirect ontstaan.

  8. Als WijKopenBouwmachines BV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van WijKopenBouwmachines BV te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van WijKopenBouwmachines BV in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

  9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de (Koop)Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de (Koop)Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  Artikel 12. Overmacht

  1. WijKopenBouwmachines BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WijKopenBouwmachines BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WijKopenBouwmachines BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals ziekte, wanprestatie door derden en/of werkstakingen.

  3. WijKopenBouwmachines BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de (Koop)Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Als WijKopenBouwmachines BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WijKopenBouwmachines BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is verplicht deze factuur te voldoen. 

  Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Indien deze Algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen WijKopenBouwmachines BV en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.

  3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  4. Alle geschillen tussen de Wederpartij en WijKopenBouwmachines BV worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar WijKopenBouwmachines BV is gevestigd.

  5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

  6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan. 

  HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN OVEREENKOMST MET DE OPDRACHTGEVER

  Artikel 14. Toepasselijkheid

  1. Indien deze Algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen WijKopenBouwmachines BV en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.

  3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  4. Alle geschillen tussen de Wederpartij en WijKopenBouwmachines BV worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar WijKopenBouwmachines BV is gevestigd.

  5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

  6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.  

  Artikel 15. Verplichtingen Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever verleent aan WijKopenBouwmachines BV een volmacht om namens Opdrachtgever (rechts)handelingen en/of Werkzaamheden te verrichten zoals door Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst.

  2. Opdrachtgever verleent WijKopenBouwmachines BV op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de Werkzaamheden dienen te worden verricht.

  3. Indien door WijKopenBouwmachines BV of door WijKopenBouwmachines BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.

  5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het werk van WijKopenBouwmachines BV of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door WijKopenBouwmachines BV uit te voeren Werk daardoor geen vertraging ondervindt.

  6. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen en daaruit voor WijKopenBouwmachines BV extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan WijKopenBouwmachines BV te vergoeden. 

  Artikel 16. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. WijKopenBouwmachines BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. WijKopenBouwmachines BV garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.

  2. WijKopenBouwmachines BV bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur waarmee en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. WijKopenBouwmachines BV neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

  3. Het staat WijKopenBouwmachines BV vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).

  4. Ingeval van demontage en/of doorverkoop van de Zaken namens Opdrachtgever op locatie van de Opdrachtgever, geschieden alle handelingen en Werkzaamheden van WijKopenBouwmachines BV voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  5. Is voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever WijKopenBouwmachines BV Schriftelijk in gebreke stellen.

  6. WijKopenBouwmachines BV levert de Zaken namens Opdrachtgever aan de Klant op de in artikel 7 aangegeven wijze.

  7. Indien – buiten de schuld van WijKopenBouwmachines BV om – bij het uitvoeren van de Overeenkomst extra kosten worden gemaakt bijvoorbeeld wegens vertragende factoren, dan is WijKopenBouwmachines BV gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

  8. Als Werkzaamheden wegens weersomstandigheden (zoals regen, onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht, dan is WijKopenBouwmachines BV bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten. WijKopenBouwmachines BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

  Artikel 17. Prijzen

  1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven

  2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal WijKopenBouwmachines BV conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.

  3. WijKopenBouwmachines BV en Opdrachtgever komen een schriftelijke commissie-afspraak overeen, indien WijKopenBouwmachines BV:

  a. de Zaken demonteert en verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever;

  b. de Zaken verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever, waarbij de demontage voor rekening van de Klant komt.

  4. WijKopenBouwmachines BV en Opdrachtgever komen een koopsom overeen indien WijKopenBouwmachines BV zelf de Zaken van Opdrachtgever (op)koopt en/of demonteert.

  5. WijKopenBouwmachines BV is te allen tijde gerechtigd namens de Opdrachtgever de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant.

  6. Indien WijKopenBouwmachines BV met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is WijKopenBouwmachines BV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

  Artikel 18. Betaling

  1. Indien WijKopenBouwmachines BV namens Opdrachtgever Zaken demonteert en/of verkoopt aan de Klant zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, dient de betaling door de Klant te geschieden aan WijKopenBouwmachines BV zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door WijKopenBouwmachines BV aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen.

  2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze.

  3. WijKopenBouwmachines BV is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,

  4. Indien WijKopenBouwmachines BV voor zijn Werkzaamheden een commissie-afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, worden de betalingen van de Klant ontvangen door WijKopenBouwmachines BV en zal WijKopenBouwmachines BV, na verrekening van de afgesproken commissie, de betaling doorstorten op een door Opdrachtgever aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen.

  Artikel 19. Wijziging Overeenkomst, meer- en minderwerk

  1. Opdrachtgever kan WijKopenBouwmachines BV Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. WijKopenBouwmachines BV is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als WijKopenBouwmachines BV schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.

  1. Wanneer de Wederpartij aldus Opdrachtgever of Klant de overeenkomst wijzigt of wenst te ontbinden op basis van de zoals in lid 1 van dit artikel beschreven wijze, is WijKopenBouwmachines BV te allen tijde gerechtigd om over de overeengekomen prijs een percentage annulerings- / ontbindingskosten van 6 procent van de orderwaarde, tot een maximum van € 1.500,- euro in rekening te brengen aan de wederpartij, opdrachtgever of klant. 

  3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van WijKopenBouwmachines BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

  4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WijKopenBouwmachines BV een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden of te leveren Zaken.

  5. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven Werkzaamheden zal WijKopenBouwmachines BV meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.

  5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

  HOOFDSTUK III. VOORWAARDEN KOOPOVEREENKOMST MET DE KLANT

  Artikel 20. Toepasselijkheid

  Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) indien de Klant een Koopovereenkomst sluit tot aankoop van een Zaak en/of Zaken met WijKopenBouwmachines BV. WijKopenBouwmachines BV treedt hierbij op als verkoper in eigen naam en niet als verkoper namens de Opdrachtgever (tussenpersoon).

  Artikel 21. Prijzen

  1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Koopovereenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven

  2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal WijKopenBouwmachines BV conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.

  3. WijKopenBouwmachines BV is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant.

  4. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen of wijzigingen van de Koopovereenkomst zijn voor rekening van de Klant.

  5. Indien WijKopenBouwmachines BV met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is WijKopenBouwmachines BV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Koopovereenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Koopovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

  Artikel 22. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden in euro’s zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door WijKopenBouwmachines BV aan te geven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

  2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze.

  3. WijKopenBouwmachines BV is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

  Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

  1. Alle door WijKopenBouwmachines BV in het kader van de Koopovereenkomst geleverde Zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde Zaken eigendom blijven van WijKopenBouwmachines BV totdat de Klant al zijn (betalings-)verplichtingen uit de Koopovereenkomst is nagekomen.

  2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag de Klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

  3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WijKopenBouwmachines BV veilig te stellen.

  4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om WijKopenBouwmachines BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  5. Als WijKopenBouwmachines BV zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan WijKopenBouwmachines BV om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WijKopenBouwmachines BV zich bevinden en die Zaken terug te nemen.

  6. WijKopenBouwmachines BV is gerechtigd om Zaken van de Klant – zoals aangeleverde informatie van de Klant – onder zich te houden zolang de Klant de verschuldigde vergoeding niet dan wel niet volledig voldaan heeft.

  Neem contact op!

  Privacy

  WijKopenBouwmachines BV

  Gendringseweg 2

  7045 AR AZEWIJN

  Nederland

  KVK 83934758

  +31 615 500 900

  v

  Whatsapp klik hier

  www.wijkopenbouwmachines.nu

  info@wijkopenbouwmachines.nu